Επικοινωνήστε μαζί μας! | 27210 22649

  • Ελληνικά
  • English

Διαχειρίση Έργων

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Στόχος των υπηρεσιών διαχείρισης έργων είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν τον προγραμματισμό,τον σχεδιασμό λειτουργίας, τον έλεγχο προόδου και την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών εξασφαλίζοντας έτσι την άρτια, ποιοτική, έγκαιρη και οικονομική ολοκλήρωση κάθε έργου.

Οι εξειδικευμένες αυτές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Συντονισμό προμηθειών και υπηρεσιών
  • Προγραμματισμό και Παρακολούθηση έργων
  • Κοστολόγηση και Χρηματοοικονομική παρακολούθηση
  • Έλεγχο απόδοσης σχετικά με την ποιότητα, ποσότητα και λειτουργία
  • Επίβλεψη κατασκευής
  • Οργάνωση τεχνικών εγχειριδίων και εγχειριδίων λειτουργίας
  • Εκπαίδευση προσωπικού